Skip to main content

43 — Activitats especialitzades de la construcció

  Aquesta divisió comprèn:

  • La preparació i la construcció de parts d'edificis i obres d'enginyeria civil. Generalment, aquestes activitats requereixen la utilització de tècniques i equips especials. Exemples d'aquestes activitats són:
   • Les obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals.
   • El muntatge d'estructures metàl·liques.
   • El formigonat.
   • La col·locació de maons i pedra.
   • El muntatge i desmantellament de bastides.
   • La construcció de cobertes i teulades.
   • La construcció d'estructures d'acer que no siguin de producció pròpia.
   • Les activitats d'acabament d'edificis.

  Les activitats especialitzades de la construcció es realitzen en la seva majoria per subcontractació, però pel que fa a les reparacions també es realitzen directament pel propietari.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • Instal·lacions de tot tipus d'edificis i obres:
   • Lampisteria.
   • Sistemes de calefacció i aire condicionat.
   • Antenes d'habitatges.
   • Sistemes d'alarma de protecció contra robatoris.
   • Ascensors i escales mecàniques.
   • Altres instal·lacions elèctriques.
   • Sistemes d'aspersió automàtica.
   • Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori.
   • Instal·lacions de climatització.
   • Sistemes d'enllumenat i senyalització de carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports.
   • La reparació i el manteniment tècnics generals de les instal·lacions d'edificis i obres.
  • Les activitats d'acabament d'edificis i obres:
   • Arrebossat.
   • Vidrieria.
   • Pintura.
   • Revestiments de terres i parets (parquet, moqueta, papers pintats, etc.).
   • Polit de terres.
   • Fusteria i tancaments.
   • Sistemes acústics.
   • Neteja exterior.
  • El lloguer d'equips de construcció amb operari.

  Short tag proposal

  Activitats especialitzades de la construcció

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  43 Actividades de construcción especializada
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  43 Specialised construction activities