Skip to main content

2529 — Fabricació d'altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de grans dipòsits, cisternes i contenidors similars de metall, dels que s'instal·len, normalment, com a accessoris de fabricació i emmagatzematge.
  • La fabricació de recipients metàl·lics per a gasos comprimits o liquats.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de tonells, bidons, bótes, cubs, caixes i similars, dels utilitzats, normalment, per al transport o envasament de productes, de capacitat inferior o igual a 300 litres (vegeu 2591 i 2592).
  • La fabricació de contenidors de transport (vegeu 2920).
  • La fabricació de tancs (vehicles de combat blindats) (vegeu 3040).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació altres contenidors de metall