Saltar al contingut principal

2651 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de reguladors i controls automàtics per a aplicacions, com ara per a la calefacció, l'aire condicionat, la refrigeració i diversos electrodomèstics.
  • La fabricació d'instruments i dispositius per mesurar, visualitzar, indicar, enregistrar, transmetre i controlar la temperatura, la humitat, la pressió, el buit, la combustió, el flux, el nivell, la viscositat, la densitat, l'acidesa i la concentració o rotació.
  • La fabricació de comptadors de fluids de totalització (és a dir, d'enregistrament).
  • La fabricació d'instruments per a la mesura i verificació de les característiques de l'electricitat i els senyals elèctrics.
  • La fabricació d'instruments i sistemes d'instrumentació per a l'anàlisi de laboratori de la concentració o composició química o física de mostres de materials sòlids, líquids, gasosos o compostos i similars.
  • La fabricació d'altres instruments de mesura i verificació i els seus components.
  • La fabricació d'equips de mesura, verificació i navegació no elèctrics (excepte les eines mecàniques simples).
  • La fabricació d'instruments per a motors d'aviació.
  • La fabricació d'equips de verificació d'emissions d'automoció.
  • La fabricació d'instruments meteorològics.
  • La fabricació d'equips de verificació i inspecció de propietats físiques.
  • La fabricació de polígrafs.
  • La fabricació d'instruments de detecció i vigilància de radiacions.
  • La fabricació d'instruments de geodèsia.
  • La fabricació de termòmetres de vidre emplenats de líquid i bimetàl·lics (excepte d'ús mèdic).
  • La fabricació d'higròstats.
  • La fabricació de controls de límit hidrònic.
  • La fabricació de controls de flama i cremadors.
  • La fabricació d'espectròmetres.
  • La fabricació de comparadors d'aire comprimit.
  • La fabricació de comptadors de consum (per exemple, d'aigua, gas i electricitat).
  • La fabricació de cabalímetres i comptadors de subministrament.
  • La fabricació de comptadors totalitzadors.
  • La fabricació de detectors de mines, generadors d'impulsos (senyals) i detectors de metalls.
  • La fabricació d'equips de cerca, detecció, navegació, aeronàutics i nàutics, incloses les sonoboies.
  • La fabricació de dispositius GPS.
  • La fabricació de controls mediambientals i controls automàtics per a diversos aparells.
  • La fabricació d'equips de mesura i enregistrament (per exemple, enregistradors de vol).
  • La fabricació de detectors de moviments.
  • La fabricació de radars.
  • La fabricació d'instruments de laboratori (per exemple, equips per a anàlisi de sang i similars).
  • La fabricació de platets, balances de precisió, incubadores i altres aparells de laboratori per a la mesura, comprovació i similars.
  • La fabricació d'altres dispositius de mesura i control, com ara equips de detecció de radiacions, polígrafs, termòmetres (excepte els de tipus mèdic bimetàl·lics) i els instruments meteorològics.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de contestadors telefònics automàtics (vegeu 2630).
  • La fabricació d'equips de radiació i per a la realització de proves mèdiques (vegeu 2660).
  • La fabricació d'equips de posicionament òptic (vegeu 2670).
  • La fabricació de dictàfons (vegeu 2823).
  • La fabricació de bàscules (excepte les balances de laboratori), nivells, cintes mètriques i similars (vegeu 2829).
  • La fabricació de termòmetres mèdics (vegeu 3250).
  • La instal·lació d'equips de control de processos industrials (vegeu 3320).
  • La fabricació d'eines de mesura mecànica senzilles (per exemple, cintes mètriques, calibradors i similars) (vegeu codi en funció de la classe de fabricació d'acord amb el material principal utilitzat).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació instruments de mesura i verificació