Skip to main content

2524 — Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics