Skip to main content

33100 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'instruments i aparells utilitzats en medicina, cirurgia, odontologia i veterinària:
   • Aparell d'electrodiagnosi com ara els electrocardiògrafs, equip de diagnosi per ultrasò, escànners de llambrada, aparells de ressonància magnètica nuclear, freses dentals, esterilitzadors, instruments d'oftalmologia.
  • La fabricació de xeringues, agulles emprades en medicina, miralls, reflectors, endoscopis, etc.
  • La fabricació d'aparells de raigs X, o de raigs alfa, beta o gamma, siguin o no per a ús mèdic o veterinari:
   • Làmpades generadores de raigs X, generadors d'alta tensió, plafons, pupitres i pantalles de control, etc.
  • La fabricació de mobiliari d'ús mèdic, quirúrgic, odontològic i veterinari:
   • Taules d'operacions, llits amb mecanisme per a usos clínics, cadires de dentista i cadires de barberia amb els seus mecanismes corresponents.
  • La fabricació d'aparells de mecanoteràpia, de massatge, de proves psicològiques, d'ozonoteràpia, d'oxigenoteràpia, de respiració artificial, caretes antigàs, etc.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació d'aparells d'ortopèdia:
   • Crosses, faixes medicoquirúrgiques, braguers, pròtesis dentals, membres artificials i altres articles i aparells de pròtesis, audífons, marcapassos, etc.
  • La fabricació de calçat ortopèdic.
  • La instal·lació, reparació i manteniment de material i aparells mèdics i quirúrgics.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de ciment per a ús odontològic (vegeu 24.422).
  • La fabricació de termòmetres (vegeu 33.200).
  • La fabricació de lents per a ulleres correctores i de les seves muntures, o la fabricació de microscopis òptics (vegeu 33.40).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.