Skip to main content

52463 — Comerç al detall de materials de construcció, pintures i vernissos, i materials de sanejament

    Aquesta subclasse comprèn:

    • El comerç al detall de pintures, vernissos i esmalts.
    • El comerç al detall d'altre material de construcció com ara maons, fusta i sanitaris.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.