Skip to main content

143 — Extracció de minerals per a adobs i productes químics

    Short tag proposal

    Extracció de minerals per a adobs i prod. químics

    Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

    02 Extracció de minerals no energètics