Saltar al contingut principal

31620 — Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'aparells i dispositius elèctrics de senyalització, seguretat i control de trànsit per a autopistes, carreteres i carrers, ferrocarrils i tramvies, vies fluvials, ports i aeroports.
  • La fabricació d'altres aparells i dispositius elèctrics de senyalització acústica o visual:
   • Timbres i soneries, alarmes contra robatoris i incendis, etc.
  • La fabricació d'electroimants i d'acoblaments, embragatges, canvis de velocitat, frens, plats, mandrils, caps per a màquines elevadores, ja siguin electromagnètics o magnètics.
  • La fabricació d'electrodes de carbó o grafit.
  • La fabricació d'altres màquines, aparells i dispositius elèctrics:
   • acceleradors de partícules, generadors de senyals, detectors de mines, detonadors elèctrics, etc.
  • La instal·lació d'altre tipus de material elèctric (llevat de material per a la senyalització elèctrica d'autopistes, carreteres i aeroports).
  • La reparació i manteniment d'altre material elèctric (inclosa la senyalització elèctrica de carreteres).

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació d'aïllants elèctrics i de peces aïllants, distints dels de matèries ceràmiques o vidre.
  • La fabricació de peces aïllants destinades a màquines, aparells i dispositius elèctrics, llevat dels de matèries ceràmiques o plàstiques.
  • La fabricació de tubs aïllants i de les seves peces d'unió, de metalls comuns, aïllats interiorment.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació d'ampolles i embolcalls de vidre per a llums (vegeu 26.150).
  • La fabricació de segadores de gespa elèctriques (vegeu 29.321).
  • La fabricació de màquines d'afaitar elèctriques (vegeu 29.710).
  • La fabricació de tubs i vàlvules electrònics (incloses les vàlvules de càtode fred) (vegeu 32.100).
  • La fabricació d'instrumental elèctric de mà per a medicina i odontologia (vegeu 33.100).
  • La instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització elèctrica de carreteres, etc. (vegeu 45.340).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb IAE-96 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1*3463 Articles de carbó i grafit per a usos elèctrics 1