Skip to main content

24130 — Fabricació de productes bàsics de química inorgànica

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'elements químics (excepte metalls, gasos industrials elementals i elements radioactius produïts per la indústria dels combustibles nuclears).
  • La fabricació de compostos inorgànics com ara àcids, bases, les seves sals, etc., excepte l'àcid nítric i l'amoníac.
  • La torrefacció de pirites de ferro.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació d'àcids nítric i sulfonítric, amoníac, clorur d'amoni, nitrits i nitrats de potassi, fosfats de triamoni, carbonats d'amoni, etc. (vegeu 24.150).
  • La fabricació d'òxid d'alumini (vegeu 27.420).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.