Saltar al contingut principal

33200 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de balances de precisió tipus laboratori.
  • La fabricació d'instruments de dibuix, traçat i càlcul:
   • Metres rígids, cintes mètriques, micròmetres, calibradors, calibres, etc.
  • La fabricació de microscopis distints dels microscopis òptics i dels difractògrafs.
  • La fabricació d'aparells de mesura i control de magnituds elèctriques:
   • oscil·loscopis, analitzadors d'espectres, hipsòmetres, instruments per al control del corrent, tensió i resistència, etc.
  • Aparells de mesura i control de magnituds no elèctriques:
   • Instruments per a la detecció i mesura de radiacions, aparells per a assaigs i regulació de motors de vehicles, etc.
  • La fabricació d'instruments i aparells de navegació, meteorologia i geofísica, i instruments i aparells relacionats:
   • Instruments i aparells de geodèsia, oceanografia i hidrologia, sismòmetres, telèmetres, pilots automàtics, sextants, instruments de sondatge per ultrasò.
   • Instruments i sistemes per a la navegació aèria.
  • La fabricació de comptadors d'electricitat, aigua, gas, gasolina, etc.
  • La fabricació de màquines i aparells d'assaig de les propietats mecàniques dels materials.
  • La fabricació d'instruments i aparells per a la realització d'anàlisis físiques o químiques:
   • Polarímetres, refractòmetres, colorímetres, espectròmetres, PH-metres, viscosímetres, instruments i aparells per a assaig de la tensió superficial, etc.
  • La fabricació d'instruments i aparells per a la mesura i el control del cabal, nivell, pressió i altres variables de gasos o líquids:
   • Mesuradors o aforadors de cabal, indicadors de nivell, manòmetres, calorímetres, etc.
  • La fabricació d'altres instruments, aparells i dispositius de mesura, verificació o assaig:
   • Densímetres, termòmetres, baròmetres, comptarevolucions, taxímetres, podòmetres, tacòmetres, màquines per equilibrar les peces mecàniques, bancs de prova, comparadors, etc.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació d'instruments i aparells de mesura i verificació de tipus òptic.
  • La instal·lació, reparació i manteniment d'aparells de mesura, control, assaig, navegació i altres fins.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de bombes provistes de dispositius de mesura (vegeu 29.121).
  • La fabricació d'instruments medicoquirúrgics (vegeu 33.100).
  • La fabricació d'equips de control de processos industrials (vegeu 33.300).
  • La fabricació de prismàtics, binocles i dispositius òptics similars (vegeu 33.402).
  • La fabricació de microscopis òptics (vegeu 33.402).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.