Skip to main content

Obtenció de ferro colat ( inclòs el ferro-manganès carburat) i de ferro per altres procediments (mòduls, etc.); fabricació d'acers comuns, fins i aliats per a la conversió per aire ( Bessemer, Thomas, etc.), conversió per oxígen (L.D., Kaldo, etc.), en forns de solera (Martin Siemens), en forns elèctrics o per altres procediments, ferroaliatges, laminatge en calent ( inclòs el colament continu); laminatge en fred de xapes i recobriments de xapes.

S'hi inclou les coqueries siderúrgiques que no puguin classificar-se separadament.

No s'hi inclou les coqueries siderúrgiques que puguin classificar-se separadament (114), ni el laminatge en calent de tubs d'acer (222).

Descendants
Code Description
2210 Siderúrgia
Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
Code Description
371 Indústries bàsiques del ferro i acer

Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

05 Minerals i 1a. transformació del metall