Skip to main content

344 — Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics

    Fabricació de comptadors d'energia elèctrica, transformadors de mesura i altres instruments i aparells elèctrics de mesura (pressió, temperatura, nivells, etc.), control, verificació, regulació o anàlisi; i també la seva reparació.

    No s'hi inclou la fabricació de quadres de distribució, comandament, senyalització, protecció i programació de màquines, vies de comunicació i instal·lacions en general, elèctrics (342) o electrònics (353), ni la d'aparells, equips electromèdics i instruments i aparells electrònics d'ús professional i científic (352).

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    17 Material elèctric