Skip to main content

712 — Transport ferroviari per via estreta

  Transport ferroviari de viatgers i mercaderies per via d'ample inferior a 1 ,435 m. i les instal·lacions i establiments necessaris per a l'exercici d'aquesta activitat, fins i tot els ramals particulars.

  No s'hi inclou les xarxes que serveixen totalment o principalment a una sola població urbana (721.1), les grans reparacions de material fix (503) i rodant (381), ni el lloguer de vagons i contenidors per al transport de mercaderies per ferrocarril (855).

  Descendants
  Code Description
  7120 Transport ferroviari per via estreta
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  601 Transport per ferrocarril 2
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  710 Ferrocarril
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  711 Transport terrestre