Skip to main content

130 — Refinació de petroli

  Refinació, en sentit estricte, del petroli, és a dir, el tractament per mitjà d'operacions físiques o mitjançant processos químics del petroli brut i les seves fraccions intermèdies, per obtenir els productes petroliers refinats i els seus subproductes, tant energètics (gasos no condensables, gasos liquats a pressió, gasolines, combustibles per a reactors d'aviació, querosè, gasoli i fuel, etc.) com els no energètics (dissolvents, naftes petroquímiques, olis minerals base per a fabricació, vaselines, parafines, asfalts sense tractar, cocs de petroli, etc.).

  S'hi inclou les unitats diferents de les de la refinació del petroli, dedicades a la transformació i mescla de derivats no energètics d'aquest amb altres productes químics o substàncies, amb la finalitat d'obtenir olis i greixos lubrificants, olis, greixos i pastes de procés no lubrificants, asfalts tractats, etc., sempre que aquests productes continguin el 70 % o més en pes de matèria petroliera.

  No s'hi inclou les unitats dedicades a la producció de productes petroquímics (251.1); a la distribució de productes petroliers (615.5, 632, 646 i 647.1), ni al transport de petroli o productes petroliers (724 i 732).

  Descendants
  Code Description
  1300 Refinació de petroli
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  232 Refinació de petroli
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  140 Refinació de petroli

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  01 Carbó, petroli i gas