Saltar al contingut principal

241 — Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)

    Fabricació de productes de terra cuita no refractaris per a la construcció, com ara maons, teules i accessoris; rajoles i llosetes per a enrajolat i revestiment, tubs i canonades; cornises, frisos, revoltons i altres peces especials per a la construcció.

    No s'hi inclou la fabricació d'articles refractaris (247.1).

    Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

    07 Ciments, pedra natural i abrasius