Saltar al contingut principal

921 — Serveis de sanejament de vies públiques i similars

  Serveis comunitaris i privats de sanejament de vies públiques (neteja de carrers, jardins, places, etc., de clavegueres i col·lectors; recollida i eliminació d'escombraries i deixalles; d'evacuació i depuració d'aigües residuals; de desinfecció, desinsectació i desratització, etc.) serveis de protecció i condicionament ambiental (contra sorolls, vibracions, contaminació, etc.) servei de bombers, socorrisme, auxili en carretera, administració de cementiris, etc.

  No s'hi inclou els serveis de lluita contra plagues, fumigació, etc.

  agrícoles (030).

  Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
  Codi Descripció
  920 Serveis de sanejament i similars