Saltar al contenido principal

331 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics

    Rúbrica de la agregación 4 grups industrials a la cual pertenece

    2 Indústries de béns de capital

    Rúbrica de la agregación 5 grups industrials a la cual pertenece

    3 Indústries de béns de capital