Skip to main content

23 — Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears

    Short tag proposal

    Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears

    Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

    01 Indústries extractives, petroli i energia