Skip to main content

1222 — Directors de publicitat i relacions públiques

  Els directors de publicitat i relacions públiques planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de publicitat, relacions públiques i informació al públic d'una empresa o organització, o d'empreses que presten serveis relacionats amb altres empreses o organitzacions.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar dirigir i coordinar les activitats de publicitat i relacions públiques de l'empresa o l'organització.
  • Negociar contractes de publicitat amb clients o amb diaris, emissores de ràdio i televisió, organitzacions esportives i culturals i agències de publicitat.
  • Planificar i gestionar programes d'informació destinats a les autoritats, els mitjans de comunicació de massa i al públic en general sobre els plans, èxits i opinions de l'empresa o l'organització.
  • Dirigir i gestionar les activitats del personal de publicitat i relacions públiques.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors de gabinets de premsa
  • Directors de publicitat
  • Directors de relacions públiques

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors publicitat i relacions públiques

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  1222 Advertising and public relations managers