Skip to main content

Els geòlegs i geofísics investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i mètodes operatius o apliquen els coneixements científics de la geologia i la geofísica en camps com l'exploració i extracció de petroli, gas i altres minerals, la conservació de recursos hídrics, l'enginyeria civil, les telecomunicacions i la navegació, i l'avaluació i mitigació dels efectes dels projectes de desenvolupament i d'eliminació de residus sobre el medi ambient.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Realitzar investigacions i perfeccionar els conceptes, teories i mètodes operatius de la geologia i la geofísica.
 • Estudiar la composició i estructura de l'escorça terrestre i analitzar roques, minerals, restes fòssils i altres elements amb la finalitat de descobrir els processos que han determinat l'evolució de la Terra i la vida terrestre, establir la naturalesa i la cronologia de les formacions geològiques i avaluar les seves aplicacions comercials.
 • Interpretar els resultats de les recerques i preparar informes, mapes, cartes i diagrames geològics.
 • Aplicar coneixements geològics en la solució de problemes plantejats en obres d'enginyeria civil com la construcció d'embassaments, ponts, túnels i grans edificis o en el conreu de terres.
 • Utilitzar diferents programes de teledetecció per estudiar i mesurar les forces sísmiques, gravitatòries, elèctriques, tèrmiques i magnètiques que afecten la Terra.
 • Estimar el pes, grandària i volum de la Terra i la seva composició i estructura internes i estudiar la naturalesa, activitat i predictibilitat dels volcans, glaceres i terratrèmols.
 • Traçar cartes del camp magnètic terrestre i aplicar-les, juntament amb altres dades recopilades, amb finalitats de radiodifusió, navegació i altres.
 • Estudiar i mesurar les propietats físiques dels mars i de l'atmosfera i les seves interrelacions, com en el cas de l'intercanvi d'energia tèrmica.
 • Localitzar i determinar la naturalesa i extensió de jaciments de petroli, de gas i d'altres minerals utilitzant mètodes sismològics, gravimètrics, magnètics, elèctrics o radiomètrics.
 • Localitzar dipòsits de materials de construcció i determinar-ne les característiques i la idoneïtat del seu ús com a àrids per a formigó, rebliment de carreteres i altres aplicacions.
 • Investigar el moviment, distribució i propietats físiques de les aigües subterrànies i les aigües superficials.
 • Assessorar en temes com la gestió de residus, la selecció de rutes i emplaçaments i la restauració dels emplaçaments contaminats.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Geofísics
 • Geòlegs
 • Oceanògrafs geofísics
 • Oceanògrafs geològics

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Geòlegs i geofísics

Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
2114 Geòlegs i geofísics
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2414 Geólogos y geofísicos
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
2114 Geologists and geophysicists