Skip to main content

Els enginyers aeronàutics projecten i dirigeixen la producció, el funcionament, la conservació i la reparació d'equips i maquinària d'aeronaus i les investigacions sobre aquests temes. Aquests professionals estudien aspectes tecnològics de determinats materials, productes o processos i donen l'assessorament corresponent.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Projectar motors de combustió interna i altres màquines i motors no elèctrics, utilitzats per propulsar aeronaus, i donar l'assessorament corresponent.
  • Projectar bucs, trens d'aterratge i altres equips per a aeronaus, i donar l'assessorament corresponent.
  • Projectar components o elements no elèctrics d'aparells o productes com ara ordinadors, instruments de precisió, càmeres i projectors, entre d'altres, i donar l'assessorament corresponent.
  • Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament eficaç i la seguretat de màquines, mecanismes, eines, motors, dispositius, instal·lacions, equips i sistemes aeronàutics.
  • Garantir que els equips i el seu funcionament i manteniment compleixin les especificacions del disseny i les normes de seguretat.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers aeronàutics

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers mecànics (vegeu 2433)
  • Enginyers navals (vegeu 2433)
  • Enginyers tècnics aeronàutics (vegeu 2464)
  • Oficials maquinistes (vegeu 3151)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enginyers aeronàutics

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2054 Enginyers mecànics 2
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
2144 Enginyers mecànics 4
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2434 Ingenieros aeronáuticos
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
2144 Mechanical engineers 4