Skip to main content

Aquest grup primari comprèn els enginyers superiors i assimilats no classificats separadament en el subgrup 243, "Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)".

Les persones que posseeixin la titulació d'enginyer agrònom es classifiquen d'acord amb les tasques que duen a terme. Donada la seva àmplia formació acadèmica, estan habilitats per dur a terme tasques en diferents camps; així si treballen com especialistes en agronomia i zootècnia es classifiquen en el grup primari 2422, i si realitzen projectes d'enginyeria pròpiament dits (construccions rurals, de maquinària agrícola) es classifiquen en els grups primaris 2432 i 2433 respectivament.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Consultar amb la direcció i assessorar sobre mètodes i tècniques de planificació i producció.
 • Formular recomanacions sobre aspectes de l'organització del treball, relatius a temps, moviments i seqüència d'operacions.
 • Assessorar sobre la disposició més eficient de les instal·lacions.
 • Identificar riscos i implantar procediments i dispositius de seguretat.
 • Estudiar la tecnologia de processos de fabricació especials, com ara els relatius al vidre, matèries tèxtils, productes de cuir i de fusta.
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques similars.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers biomèdics
 • Enginyers d'explosius
 • Enginyers de materials
 • Enginyers de seguretat
 • Enginyers òptics

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers agrònoms (vegeu 2422)
 • Enginyers industrials i de producció (vegeu 2431)
 • Enginyers informàtics (bases de dades) (vegeu 2721)
 • Enginyers informàtics (webs multimèdia) (vegeu 2713)
 • Enginyers tècnics industrials, eficiència (vegeu 2469)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enginyers ncaa

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2059 Altres enginyers superiors llevat dels agrònoms 3
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
2149 Enginyers ncaa 2
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
2149 Engineering professionals not elsewhere classified 2