Skip to main content

3131 — Tècnics en instal·lacions de producció d'energia

  Els tècnics en instal·lacions de producció d'energia manegen, vigilen i supervisen els quadres de comandament i els equips elèctrics similars dels centres de control de la producció i distribució d'energia elèctrica o d'altres tipus a les xarxes de transmissió. Entre aquests equips s'inclouen els reactors, turbines, generadors i altres equips auxiliars de les centrals elèctriques.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Manejar, vigilar i inspeccionar diferents tipus d'instal·lacions de producció d'energia.
  • Manejar i controlar els sistemes i equips de generació d'energia, incloses les calderes, turbines, generadors, condensadors i reactors de les centrals hidràuliques, tèrmiques, nuclears o accionades per carbó, per petroli o per gas natural per a la generació i distribució d'energia elèctrica.
  • Controlar l'engegada i aturada dels equips de la central, controlar els comandaments, regular els nivells d'aigua i comunicar als operadors del sistema la necessitat de regular i coordinar les càrregues, les freqüències i les tensions de línia.
  • Enregistrar les lectures dels gràfics, comptadors i calibradors als intervals establerts, localitzar les avaries i adoptar les mesures correctives necessàries.
  • Emplenar i mantenir els registres i informes establerts, i comunicar-los al personal per a l'avaluació de l'estat de funcionament dels equips.
  • Ocupar-se de la neteja i el manteniment d'equips com ara calderes, turbines, bombes i compressors per impedir-ne les avaries o la deterioració.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de centrals de generació d'energia
  • Operadors de centrals elèctriques
  • Operadors de centrals hidroelèctriques
  • Operadors de centrals nuclears
  • Operadors de centrals solars
  • Operadors de sistemes d'energia

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de calderes i màquines de vapor (vegeu 8192)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics instal·lacions producció energia

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  3131 Power production plant operators