Skip to main content

3404 — Professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i similars

  Els professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i similars ajuden en les tasques de compilació, tractament i presentació de dades estadístiques o actuarials.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Transmetre les comandes i vendre mercaderies al detall, a l'engròs, a la indústria o a altres establiments.
  • Assistir en la planificació i realització d'estimacions estadístiques, matemàtiques, actuarials i similars.
  • Preparar estimacions detallades de les quantitats i els costos de materials i mà d'obra requerits per dur a terme enquestes i censos estadístics.
  • Dur a terme tasques tècniques relacionades amb l'establiment, manteniment i ús de registres i marcs de mostreig per a censos i enquestes.
  • Dur a terme tasques tècniques relacionades amb les operacions de recollida de dades i control de qualitat en censos i enquestes.
  • Utilitzar paquets d'aplicacions informàtiques estàndards per efectuar càlculs matemàtics, actuarials, estadístics i comptables.
  • Preparar resultats estadístics, matemàtics, actuarials, comptables i d'altres tipus per fer-ne la presentació en forma gràfica o tabular.
  • Aplicar el coneixement dels principis i les pràctiques estadístics, matemàtics, actuarials, comptables i similars per tal d'identificar i resoldre els problemes que sorgeixin durant l'acompliment de la seva tasca.
  • Supervisar la tasca dels administratius de serveis estadístics.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliars actuarials
  • Inspectors d'enquestadors de censos i enquestes
  • Tècnics en estadística

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agents d'enquestes per telèfon (vegeu 4430)
  • Entrevistadors enquestadors (vegeu 4430)
  • Estadístics (vegeu 2416)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professsionals de suport serveis estadístics i sim.