Skip to main content

1312 — Directors de producció d'explotacions pesqueres i aqüícoles

  Els directors de producció d'explotacions pesqueres i aqüícoles planifiquen, dirigeixen i coordinen la producció a gran escala de piscicultura i les operacions de pesca de captura i de collita de peixos i mariscs, i la cria de peixos, mariscs o altres formes de vida aquàtica, com ara conreus per a finalitats alimentàries o per al posterior alliberament en aigua dolça o salada.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment del mercat de piscicultura i pesca i planificar la producció i l'activitat pesquera per tal de satisfer els requeriments contractuals i la demanda del mercat.
  • Establir i gestionar pressupostos, supervisar el rendiment i els costos de la producció, registrar informacions com ara pràctiques de gestió pesquera, i preparar informes financers i operatius.
  • Acordar amb els compradors els termes de venda de productes i captures.
  • Contractar operacions de pesca i piscicultura, o gestionar-ne la producció amb els patrons de pesca o els propietaris dels vaixells i de les granges de piscicultura.
  • Realitzar i organitzar exàmens d'existències de piscicultura o de pesca amb la finalitat d'identificar malalties o paràsits.
  • Elaborar i coordinar activitats per millorar la incubació de peixos i les seves taxes de creixement, i per prevenir malalties a sales d'incubació.
  • Efectuar el seguiment dels entorns mediambientals per tal de mantenir o millorar les condicions de la vida aquàtica.
  • Dirigir i supervisar la captura i les zones de fresa de peixos, la incubació d'ous i la cria d'alevins, tot aplicant coneixements de gestió i les tècniques de cria de peixos.
  • Coordinar la selecció i el manteniment de les existències de cries.
  • Dirigir i supervisar la transferència de peixos madurs a llacs, estanys, rierols o dipòsits comercials.
  • Comprar maquinària, equipament i subministraments com ara vaixells i xarxes de pesca.
  • Organitzar operacions com ara el manteniment dels vaixells, embarcacions i equips.
  • Supervisar la selecció, formació i rendiment de treballadors i contractistes de piscicultura o de pesca.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Armadors de pesca
  • Directors d'explotacions aqüícoles
  • Directors de piscifactories
  • Directors de producció de granges marines
  • Directors i gerents de piscifactories
  • Directors i gerents d'empreses de pesca

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors generals de companyies pesqueres (vegeu 1120)
  • Piscicultors (vegeu 6421)
  • Cultivadors d'ostres (vegeu 6421)
  • Patrons de pesca de litoral (vegeu 6422)
  • Patrons de pesca d'altura (vegeu 6423)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors producció explotacions pesqueres