Skip to main content

2827 — Altres professionals del treball i l'educació social

  Els professionals del treball i l'educació social assessoren i orienten les persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions pel que fa a dificultats personals i socials. Ajuden les persones a desenvolupar habilitats i a accedir als recursos i els serveis de suport necessaris per donar resposta als problemes vinculats a la desocupació, la pobresa, les discapacitats, les addiccions, els comportaments delictius i les circumstàncies conjugals o d'altres tipus.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme entrevistes als usuaris, individualment, en famílies o en grups per tal d'avaluar la seva situació i determinar els tipus de serveis que necessiten.
  • Analitzar la situació en què es troben les persones i suggerir diferents opcions sobre la manera en què puguin resoldre els seus problemes.
  • Aplegar antecedents i informes per presentar-los davant els tribunals o altres instàncies legals.
  • Assessorar i prestar serveis terapèutics i de mediació i facilitar l'assistència a sessions de grup per ajudar les persones a desenvolupar les habilitats personals que necessiten per abordar i resoldre els seus problemes personals i socials.
  • Planificar i aplicar programes d'assistència a les persones que incloguin la intervenció en casos de crisis i la remissió a entitats que prestin ajuda financera, assistència jurídica, serveis d'habitatge, tractament mèdic i altres tipus de serveis.
  • Investigar els casos de maltractament o d'abandonament i adoptar mesures per tal de protegir els nens i les altres persones en situació de risc.
  • Treballar amb persones que han infringit la llei durant els processos judicials i una vegada dictada la sentència, i ajudar-les a integrar-se en la comunitat i a canviar les seves actituds i comportaments per tal de reduir la comissió d'infraccions futures.
  • Assessorar les autoritats penitenciàries i els serveis responsables de la llibertat condicional i la llibertat vigilada per determinar si és procedent mantenir a la presó els condemnats, alliberar-los o sotmetre'ls a altres mesures correctives i, si escau, en quines condicions.
  • Actuar a la comunitat en defensa de col·lectius i exercir pressió per solucionar els problemes que els afecten.
  • Elaborar programes de prevenció i d'intervenció per satisfer necessitats de la comunitat.
  • Mantenir contactes amb altres entitats de serveis socials, centres d'ensenyament i serveis sanitaris, per facilitar-los i obtenir informació sobre la situació general i els progressos de les persones.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agents de desenvolupament local
  • Assistents socials
  • Educadors familiars
  • Educadors socials
  • Insertors laborals
  • Mediadors interculturals
  • Orientadors sociolaborals
  • Referents de tutela
  • Treballadors socials

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agents d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes (vegeu 2825)
  • Integradors socials (vegeu 3713)
  • Promotors d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes (vegeu 3714)
  • Psicòlegs (vegeu 2823)
  • Tècnics de suport al desenvolupament local (vegeu 3713)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres professionals treball i educació social

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2635 Professionals del treball social 3
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description Partitions
  2824 Profesionales del trabajo y la educación social 2
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2635 Social work and counselling professionals 3