Skip to main content

3622 — Professionals de suport de l'Administració pública de serveis socials

  Els professionals de suport de l'Administració pública de serveis socials examinen sol·licituds de prestacions monetàries o en espècie de la seguretat social per determinar el dret a rebre tals prestacions i la seva quantia, i remeten els casos excepcionals o importants al personal directiu de l'administració pública.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Aconsellar els particulars, les empreses i les organitzacions sobre la interpretació adequada de les lleis i els reglaments relatius als règims públics de seguretat social i sobre les modalitats d'atribució de les prestacions i sobre els drets i obligacions del públic.
  • Examinar sol·licituds i altres documents pertinents per determinar el tipus i la quantia de les prestacions que s'hagin de concedir als interessats.
  • Valorar la documentació i entrevistar els beneficiaris de les prestacions per garantir que compleixin els requisits per tal de seguir-les rebent.
  • Dur a terme tasques administratives similars per mantenir registres de clients i preparar informes sobre les resolucions relatives al compliment dels requisits, la remissió a altres serveis, l'extinció de les prestacions i els casos d'abús o frau.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professionals de suport de les administracions públiques de pensions
  • Professionals de suport de les administracions públiques de prestacions socials

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Altres professionals del treball i l'educació social (vegeu 2827)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Prof. suport administracions públiques, serv. socials

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  3353 Agents de serveis de la seguretat social
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  3353 Government social benefits officials