Skip to main content

8331 — Operadors de maquinària de moviments de terres i equips similars

  Els operadors de maquinària de moviment de terres i equips similars manegen i condueixen màquines per excavar, aplanar, esplanar, allisar i compactar terra o materials similars.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Conduir i vigilar màquines excavadores, proveïdes de pales mecàniques, catúfols, mordasses o dragues de tracció per excavar i moure terra, roques, sorra, grava i materials similars.
  • Conduir i vigilar maquinària d'obrir rases per a conductes de desguàs, drenatges, subministrament d'aigua, petroli, gas i altres.
  • Conduir i vigilar maquinària proveïda d'un tallant frontal còncau d'acer, per empènyer, repartir i anivellar terra, sorra, neu i altres materials.
  • Conduir i vigilar equips de dragatge per extreure sorra, grava i llim del fons marí o fluvial.
  • Conduir i vigilar màquines per clavar puntals de fusta, de formigó o d'acer.
  • Conduir i vigilar màquines picadores i esplanadores amb corrons per compactar i esplanar els materials utilitzats en la construcció i la pavimentació de carreteres, voreres i obres similars.
  • Conduir i vigilar màquines que piconen o asfalten per estendre i aplanar capes de grava, formigó, asfalt o preparats de quitrà durant la construcció de carreteres, camins o obres similars.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors d'anivelladores
  • Operadors d'asfaltadora
  • Operadors de maquinària per al moviment de terres
  • Operadors de màquines asfaltadores
  • Operadors de màquines esplanadores
  • Operadors de màquines llevaneu
  • Operadors de martells pneumàtics
  • Operadors de piconadores
  • Operadors d'excavadores

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductors assalariats de camions (vegeu 8432)
  • Conductors assalariats de camions formigonera (vegeu 8432)
  • Conductors propietaris de camions (vegeu 8431)
  • Conductors propietaris de camions formigonera (vegeu 8431)
  • Operadors de grues (vegeu 8332)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors maquinària moviments de terres i sim.

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  8342 Earthmoving and related plant operators