Skip to main content

6022 — Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins

  Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins executen diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres.

  Executen les feines necessàries per al conreu intensiu d'hortalisses i el conreu d'arbres, arbustos, flors i altres plantes, per a la seva venda.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres.
  • Preparar els sòls, sembrar, conrear hortalisses per mitjans intensius, plantar flors i recollir les collites.
  • Produir empelts, brots, bulbs i llavors.
  • Conrear flors, arbres, arbustos i altres plantes en parcs o jardins públics o privats.
  • Conrear plantes per a exposicions o per a usos medicinals.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les màquines i eines agrícoles.
  • Gestionar l'explotació agrícola.
  • Cuidar les zones verdes dels camps de futbol, golf i similars.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Floricultor per compte d'altri
  • Jardiner per compte d'altri
  • Planterista per compte d'altri
  • Treballador agrícola d'hivernacles per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador de maquinària agrícola amb motor (8530)
  • Peó agrícola (9410)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Treb. qualificats agrícoles, compte altri, horta