Skip to main content

7140 — Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció

  Els treballadors d'obres estructurals de la construcció inclouran ocupacions que tot i que es classifiquen en el gran grup 7, dins l'activitat de construcció, no han estat definides anteriorment ja que es dediquen principalment a treballs excepcionals dins aquesta branca d'activitat.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·locar i muntar elements prefabricats de la construcció.
  • Excavar pous d'aigua i foses i revestir-ne les parets amb taulons i puntals.
  • Dur a terme, a altures excepcionals, treballs de conservació, reparació i construcció d'obres.
  • Alçar en el lloc de les obres la bastimentada, els castellets i altres carcasses provisionals de fusta o metall.
  • Enderrocar edificis i obres.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Acoblador d'elements prefabricats d'edificis
  • Demolidor d'edificis
  • Muntador d'elements prefabricats de la construcció
  • Muntador de bastides
  • Muntador de tendals

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Muntador d'estructures metàl·liques de grans estructures (7514)
  • Muntador de plataformes elevadores (7515)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres treb. obres estructurals construcció