Skip to main content

Els ferrers i forjadors trefilen filferro, forgen i corben barres, varetes, lingots i planxes de ferro, acer o altres metalls, per fabricar i reparar diverses classes d'eines, objectes, peces de maquinària, arreus i altres articles i maquinària.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Triar i escalfar el metall a la farga i fabricar i reparar objectes estirant, corbant i tallant el metall i colpejant-lo sobre l'enclusa, trepant, tallant i soldant les peces i donant-los tremp o reveniment.
 • Donar forma a la forja al metall calent mitjançant la utilització d'un martell mecànic proveït d'estampes.
 • Fer anar un martell piló o una premsa mecànica proveïts de matrius o estampes per forjar peces de metall.
 • Trefilar filferro.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Estampador en premsa
 • Ferrer
 • Ferrer forjador
 • Forjador de martell piló
 • Forjador manual
 • Rebavador de forja
 • Trefilador de filferro a mà

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Operador de màquina emmotlladora de metalls (8122)
 • Operador de màquines eines (8311)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Ferrers i forjadors

Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
7221 Ferrers i forjadors
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
7321 Ferrers i forjadors