Skip to main content

8161 — Operadors d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica

  Els operadors d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica controlen, accionen i vigilen les instal·lacions, màquines i equips de producció d'energia i en regulen la distribució.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar instal·lacions d'una central tèrmica de producció d'energia alimentada per carbó, petroli o gas natural.
  • Accionar i vigilar instal·lacions d'una central de producció d'energia alimentada amb vapor produït per un reactor nuclear.
  • Accionar i vigilar instal·lacions d'una central hidroelèctrica.
  • Accionar i vigilar instal·lacions d'una central solar, mareomotriu, geotèrmica o eòlica de producció d'energia.
  • Controlar la producció i la distribució d'electricitat procedent de centrals elèctriques.
  • Atendre el compliment estricte de les disposicions vigents sobre protecció del medi ambient amb vista a evitar abocaments o emissions contaminants.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador d'instal·lacions de central d'energia solar
  • Operador d'instal·lacions de central de producció d'energia elèctrica
  • Operador d'instal·lacions de central eòlica
  • Operador d'instal·lacions de central hidroelèctrica
  • Operador d'instal·lacions de central nuclear

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors instal·lacions prod. energia elèctrica

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3131 Tècnics en instal·lacions de producció d'energia 2