Skip to main content

8240 — Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de fusta

  Els encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de fusta dirigeixen, controlen i supervisen les activitats dels operadors de màquines de fabricar productes de fusta.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip d'operadors de màquines de fabricar productes de fusta

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Encarregats operadors màquines fab. prod. fusta

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3209 Supervisors d'altres indústries manufactureres 8