Skip to main content

8331 — Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú

  Els operadors de màquines de fabricar productes de cautxú atenen, accionen i vigilen màquines que pasten i mesclen el cautxú i els compostos del cautxú, treballen el cautxú natural i sintètic i fabriquen components i articles diversos, fins i tot les cobertes i cambres per a bicicletes i vehicles de motor.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar màquines de pastar i mesclar el cautxú brut o els compostos del cautxú amb vista al seu tractament posterior.
  • Accionar i vigilar màquines (calandres), que estiren la primera matèria mitjançant rotlles, per produir làmines de cautxú o teles recobertes amb cautxú.
  • Accionar i vigilar màquines que, per extrusió, comprimeixen compostos de cautxú o emmotllen aquests materials quan són tous mitjançant operacions de vulcanització.
  • Accionar i vigilar màquines d'elaborar cambres, cobertes i pneumàtics per abicicletes i vehicles de motor.
  • Accionar i vigilar màquines de recautxutar pneumàtics usats.
  • Accionar i vigilar màquines per a la fabricació d'articles de cautxú, com ara calçats de goma, articles per a la llar i d'altres de semblants elaborats sobre el cautxú.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina de fabricar pneumàtics
  • Operador de màquina de recautxutar pneumàtics
  • Operador de màquina extrusora de cautxú
  • Operador de màquina pastadora mescladora de cautxú

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors màquines fab. prod. cautxú