Skip to main content

8416 — Muntadors de productes de cartó, tèxtils i materials similars

  Els muntadors de productes de cartó, tèxtils i materials similars duen a terme el muntatge de peces i components de cartó, tèxtils, cuir o materials anàlegs per fabricar diversos tipus de productes, d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme el muntatge de peces de materials tèxtils.
  • Dur a terme el muntatge de peces i components de cartó, com ara caixes.
  • Muntar les diferents parts ja fabricades de cuir ajuntant-les amb grapes o reblons i col·locant on calgui guarniments de metall, plàstic i altres materials
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Muntador d'articles de cuir llevat del calçat i el vestit
  • Muntador de productes de cartó i paper

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Muntadors productes de cartó i tèxtils

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  8209 Muntadors i engalzadors ncaa 5