Skip to main content

8541 — Conductors de maquinària de moviments de terres i equips similars

  Els conductors de maquinària de moviments de terres i equips similars condueixen i vigilen maquinària per excavar, anivellar, esplanar i piconar terra o materials semblants i escampar asfalt o formigó.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Conduir i vigilar màquines excavadores i esplanadores provistes de pales mecàniques, catúfols, mordasses o dragues de tracció per excavar, esplanar i moure terra, roques, sorra, grava i materials anàlegs.
  • Conduir i vigilar màquines de demolir edificis o altres estructures.
  • Conduir i vigilar maquinària d'obrir rases per conductes de desguàs, drenatge, subministrament d'aigua, petroli, gas i altres.
  • Conduir i vigilar maquinària proveïda d'un tallant frontal còncau d'acer, per empènyer, repartir i anivellar terra, sorra, neu i altres materials.
  • Conduir i vigilar equips de dragatge per extreure sorra, grava i llim del fons marí o fluvial.
  • Conduir i vigilar martinets per clavar puntals de fusta, de formigó o d'acer.
  • Conduir i vigilar màquines picadores i esplanadores amb corrons per compactar i esplanar els materials utilitzats en la construcció i la pavimentació de carreteres, voreres i obres semblants.
  • Conduir i vigilar màquines que piconen o asfalten per estendre i aplanar capes de grava, formigó, asfalt o preparats a base de quitrà durant la construcció de carreteres, camins i obres semblants.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador d'anivelladora amb ganiveta frontal
  • Conductor operador d'asfaltadora
  • Conductor operador d'excavadora
  • Conductor operador de formigonera de camió
  • Conductor operador de màquina clavadora de puntals
  • Conductor operador de martell pneumàtic
  • Conductor operador de piconadora

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Conductors maquinària de moviments terres