Skip to main content

2659 — Altres enginyers tècnics llevat dels agrícoles

  Aquest grup primari inclou els enginyers tècnics (llevat de les especialitats agrícoles) no classificats en el subgrup 265 «Enginyers tècnics i similars».

  En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure:

  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència en les consultes amb la direcció i assessorar sobre mètodes i tècniques de planificació i producció.
  • Formular recomanacions i donar assessorament tècnic sobre aspectes de l'organització del treball, relatius a temps i moviments, i vigilar el seu compliment.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer tècnic en eficiència comercial
  • Enginyer tècnic en estudi de temps i moviments
  • Enginyer tècnic en producció

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Altres enginyers superiors llevat dels agrònoms (2059)
  • Tècnic d'arts gràfiques (3029)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres enginyers tècnics, llevat dels agrícoles

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2149 Altres arquitectes, enginyers i similars