Skip to main content

01140 — Químic (química física)

  Duu a terme recerques sobre les relacions entre les propietats químiques i les propietats físiques de les substàncies a fi d'aprofundir el coneixement dels aspectes físics dels fenòmens químics o elaborar o perfeccionar materials, productes o procediments industrials de fabricació. Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 011.10 amb relació a l'aplicació de les lleis i els mètodes de la física en l'estudi del comportament químic en les branques de l'electroquímica, la termoquímica, la química de les radiacions, la química de la superfície dels cossos, la ciència de la corrosió i la cristal·lografia, on es poden emprar tècniques físiques com ara l'espectroscòpia, la difracció dels raigs X, les anàlisis termomagnètiques i la microscòpia electrònica.

  Es pot especialitzar en una branca determinada de la química física i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2013 Químics 6