Skip to main content

Duu a terme recerques en el camp de la mecànica a fi d'ampliar els coneixements científics o elaborar o perfeccionar materials, productes o procediments industrials o d'un altre gènere. Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 012.10 amb relació a alguna branca de la mecànica com ara la balística, l'aerodinàmica, la hidrodinàmica, les tècniques d'altes pressions i del buit i els mesuraments de vibracions i elasticitat.

Es pot especialitzar en una branca determinada de la mecànica, com ara l'establiment d'un sistema de control de coets, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2011 Físics i astrònoms 10