Skip to main content

01230 — Físic (física tèrmica)

  Duu a terme recerques sobre la naturalesa i els efectes de la calor a fi d'incrementar els coneixements científics o elaborar o perfeccionar materials, productes o procediments industrials o d'un altre gènere.

  Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 012.10 amb relació a la física de l'energia tèrmica i estudia el mesurament, la generació, la transmissió i els efectes de la calor en diferents camps, com ara la termodinàmica, la transmissió i l'aïllament de la calor, els efectes de les altes i les baixes temperatures i les radiacions tèrmiques.

  Es pot especialitzar en una branca determinada de la física de l'energia tèrmica, com ara la reducció de la pèrdua de calor en els motors, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2011 Físics i astrònoms 10