Skip to main content

01260 — Físic (electricitat i magnetisme)

  Duu a terme recerques sobre la naturalesa i les propietats de l'electricitat i el magnetisme a fi d'incrementar els coneixements científics o elaborar o perfeccionar materials, productes o procediments industrials o d'un altre gènere. Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 012.10 amb relació a l'electricitat i el magnetisme; estudia les fonts, la generació i la transmissió de l'energia elèctrica i les propietats magnètiques dels materials, la producció, la transmissió i la recepció d'ones electromagnètiques i l'electrostàtica, i s'encarrega del disseny i la creació de maquinària i equip elèctric.

  Es pot especialitzar en una branca determinada de l'electricitat i el magnetisme, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2011 Físics i astrònoms 10