Skip to main content

01280 — Físic (física nuclear)

  Duu a terme recerques sobre l'estructura i les característiques dels àtoms, les molècules i els nuclis a fi d'incrementar els coneixements científics o descobrir aplicacions pràctiques de física atòmica, molecular i nuclear.

  Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 012.10 amb relació a la física atòmica, molecular o nuclear; fa experiments per descobrir aplicacions pràctiques en els terrenys industrial, mèdic, militar i altres.

  Es pot especialitzar en una branca determinada de la física nuclear, com ara la dels radioisòtops.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2011 Físics i astrònoms 10