Skip to main content

212 — Directors o caps de departament

    Les persones compreses en aquest grup primari planifiquen, organitzen, coordinen, dirigeixen i controlen les activitats d'un departament en una empresa, pública o privada, d'acord amb la política general establerta.

    Participen en l'elaboració de la política del departament; estableixen el seu programa d'actuació de conformitat amb les decisions adoptades pel director general; controlen l'organització de la feina i coordinen les activitats del departament; cooperen amb altres departaments de l'empresa; intervenen en les negociacions que afecten el departament, i n'informen al director general pel que fa al funcionament.

    Els caps i els inspectors de serveis de transports de passatgers i mercaderies, de correus i telecomunicacions apareixen classificats en el subgrup 35.