Skip to main content

21290 — Altres directors o caps de departament

    S'hi inclouen els directors o caps de departament no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els directors d'informació i propaganda, compres i adquisicions, emmagatzematges, publicitat i relacions públiques, i també els apoderats de banca.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.