Skip to main content

Envia i rep missatges per mitjà d'un teletip, i amb aquesta finalitat estableix comunicacions amb una altra teleimpressora o amb una cadena de teleimpressores.

El telegrafista es classifica en la rúbrica 380.40.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.