Skip to main content

34120 — Operador de màquines facturadores i comptables

    Maneja màquines de comptabilitat que fan diverses menes d'operacions aritmètiques per a enregistrar i anotar en formularis o documents apropiats les diverses transaccions comercials; comprova l'exactitud de les dades que transcriu o introdueix en la màquina, i hi prepara liquidacions, comptes i factures.

    Pot ser designat d'acord amb la mena de màquina que utilitzi.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.