Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup primari venen en subhasta diverses menes d'articles i béns, com ara objectes d'art, immobles, mobiliari, productes agrícoles, ramat, etc.. Determinen el valor de béns seents, equips industrials, efectes personals i articles d'ús domèstic, obres d'art, pedres precioses i altres béns, i poden calcular les responsabilitats financeres de les companyies d'assegurances i reassegurances per les pèrdues cobertes per pòlisses d'assegurances.

Descendants
Code Description
44420 Subhastador
44430 Taxador