Skip to main content

61190 — Altres treballadors per compte propi d'explotacions agrícoles

    Explota pel seu compte terres dedicades al conreu de productes agrícoles no inclosos en les rúbriques anteriors, com ara tubercles, conreus industrials i farratges, bolets, espècies, etc.. Exerceix les diverses funcions del treballadors per compte propi d'explotacions agrícoles en general (611.10), però és especialista en el conreu de les plantes abans esmentades o altres de no incloses en rúbriques anteriors.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.