Skip to main content

61590 — Altres treballadors per compte propi d'explotacions pesqueres

    S'hi inclouen els pescadors i similars.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.