Saltar al contenido principal

02 — Arquitectes i enginyers superiors

    Les persones compreses en aquest subgrup projecten i dirigeixen la construcció d'edificis i l'ordenació i el desenvolupament de zones urbanes i rurals. Estudien i preparen projectes d'enginyeria civil; projecten i dirigeixen la construcció de vies de comunicació, obres hidràuliques, ports, aeroports, zones subterrànies i grans edificacions, la fabricació, el muntatge, el funcionament, el manteniment i la reparació de les instal·lacions i els equips en els camps de l'electricitat i l'electrònica, la telecomunicació, la mecànica, la química, la indústria tèxtil, la mineria i altres, la protecció, la producció, la transformació i la utilització dels recursos agraris; estudien les propietats i les característiques tècniques dels metalls i els seus aliatges i dirigeixen l'aplicació de les tècniques de transformació en productes acabats; dirigeixen i elaboren projectes i feines en matèries d'enginyeria agronòmica i forestal; dirigeixen l'aplicació de mètodes per a la utilització racional del personal, els materials i l'equip i per a l'organització i el control de la circulació, i exerceixen altres funcions anàlogues.

    Propuesta de hashtag corto

    Arquitectes i enginyers superiors